นิติบุคคลอาคารชุด ลีฟวิ่งเพลส ศูนย์วิจัย 1
ขอเรียนเชิญท่านเจ้าของร่วม

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 นัดที่ 2
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.
บริเวณลานจอดรถจักรยานต์ อาคารอเนกประสงค์

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ